Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych spółce Quality Score sp. z o.o. za pośrednictwem formularza kontaktowego.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Dbamy o to, aby dane osobowe przetwarzane były zgodnie z obowiązującym prawem – w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawą – Prawo telekomunikacyjne.
Poniżej opisaliśmy zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania udostępnianych nam danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest MTA Performance sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu ul. ŚWIĘTY MARCIN 29/8, 61-806.

Dane osobowe przetwarzane są przez nas w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania przekazywane w formularzu kontaktowym, a także mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych usług.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem realizacji funkcji konkretnego formularza czy uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.

Przetwarzanie danych następuje na podstawie wyrażonej zgody w zakresie realizacji kontaktu oraz mogą być przetwarzane na podstawie prawa do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora dotyczących wykonywania marketingu bezpośredniego swoich usług.

Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania kontaktu i ewentualnych dodatkowych zapytań oraz do zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych lub do czasu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Podane nam dane osobowe mogą być przez nas przekazywane zewnętrznym dostawcom usług IT, a także innym usługodawcom, z którymi współpracujemy, np. księgowi, prawnicy. Jeżeli przekazanie następuje do państwa trzeciego, zapewniamy, że w każdym przypadku spełnione są wymagane prawem standardy ochrony danych osobowych. W celu uzyskania szczegółów lub otrzymania kopii danych przekazanych do państwa trzeciego, prosimy o kontakt z nami.

Zapewniamy dostęp do treści podanych nam danych osobowych, prawo do ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
W przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz wykonywania praw związanych z przetwarzaniem tych danych można kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem info@qs.expert.

PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH PROCESU REKRUTACJI

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest MTA Performance sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. ŚWIĘTY MARCIN 29/8, 61-806 wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000784788, REGON 383274210, NIP 7010922437, jako pracodawca.

W kwestiach dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt pod adresem: info@qs.expert
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym B2B, dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. s RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe także w przyszłych rekrutacjach, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podane nam dane osobowe mogą być przez nas przekazywane zewnętrznym dostawcom usług IT, a także podwykonawcom i innym usługodawcom, z którymi współpracujemy, np. księgowi, prawnicy. Jeżeli przekazanie następuje do państwa trzeciego, zapewniamy, że w każdym przypadku spełnione są wymagane prawem standardy ochrony danych osobowych. W celu uzyskania szczegółów lub otrzymania kopii danych przekazanych do państwa trzeciego, prosimy o kontakt.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku zatrudnienia będziemy przechowywać dane osobowe przez okres obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu przez czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń z nią związanych i spełnienia obowiązków archiwizacyjnych w zakresie dokumentacji pracowniczej.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane do końca kolejnego roku kalendarzowego po roku, w którym zostały one zebrane.

Mają Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) usunięcia danych osobowych;
5) wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.