REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
QS.EXPERT

 1. Sklep internetowy działający pod adresem https://qs.expert/ prowadzony jest przez MTA PERFORMANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą: ul. Święty Marcin 29 /8, 61-806 Poznań, dokumentacja spółki przechowywana w: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000784788, NIP: 7010922437, REGON: 38327421000000, zwana dalej „Sprzedawcą”.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
  – pod numerem telefonu: +48 665 017 459 (godziny pracy Sklepu 8-16 w dni robocze, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient),
  – korzystając z adresu poczty elektronicznej – info@qs.expert

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ustala się następujące znaczenie dla słów:
  a) REGULAMIN – niniejszy regulamin,
  b) KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym,
  c) PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności. Status ten dotyczy wyłącznie klientów mających miejsce dostawy lub siedzibę w Polsce.
  d) KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  e) KURS – odpłatny, pojedynczy kurs online, dostępny w Sklepie Internetowym, którego dotyczy Umowa,
  f) UMOWA – umowa sprzedaży Kursu E-Learningowego w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu,
  g) SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://qs.expert/ za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie,
  h) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Kursów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Kursów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania Zamówień na oferowane Usługi poprzez stronę internetową. Korzystanie z tej usługi możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się Klienta w Sklepie. Sklep umożliwia bezpłatne przeglądanie asortymentu Sklepu na stronach produktowych.
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym Zamówienie jako kupującym a Sklepem jako Sprzedawcą.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu Kursów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 2 WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu:
  a) podłączenie do Internetu,
  b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
  c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
  d) włączona obsługa Cookies i Java Script,
  e) program do odczytu plików formatu PDF.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z treści cyfrowych dostępnych w ofercie Sklepu:
  a) podłączenie do Internetu,
  b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
  c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
  d) program do odczytu plików formatu PDF,
  e) inne oprogramowanie wskazane na stronie produktowej niezbędne do otwarcia pliku z treściami cyfrowymi.
 3. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania Zamówienia.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym w opiniach do Produktów i komentarzach pod wpisami na zawartym na stronie blogu.

§ 3 REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie jest nieodpłatna, lecz wymagana w przypadku zakupu Kursu.  Dostęp do zakupionych kursów wymaga zalogowania się na koncie, za pomocą którego zostały zakupione.

 2. Rejestracja w Sklepie następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w którym Klient podaje niezbędne dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), adres e-mail oraz hasło; zaakceptowany, aktualny Regulamin Sklepu oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówień Klienta. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia Umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy Klientem, a Sklepem.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego wniosku Klienta.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu (wypowiedzenie umowy), należy wysłać wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie konta na adres e-mail: info@qs.expert z podaniem  danych identyfikujących Klienta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.
 5. Brak rejestracji w Sklepie oznacza brak posiadania konta Klienta, które umożliwia dostęp do Kursów zakupionych na stronie oraz brak możliwości korzystania z większości funkcjonalności na stronie.

§ 4 ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Klient, składając Zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Kursów w Sklepie. Proces zamawiania Kursu rozpoczyna się potwierdzeniem cech świadczenia poprzez stronę produktową. Klient informowany jest o cenie i sposobach zapłaty. W celu dostarczenia Kursu Klient zobowiązany jest do podania swoich danych kontaktowych (np. adresu e-mail). Przed złożeniem zamówienia (poprzez użycie przycisku „kupuję i płacę”) Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.
 3. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia (przycisk „zamawiam i płacę”) Klient opuści Sklep, umowa nie zostanie zawarta.
 4. Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu Zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako Konsument.
 5. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o ewentualne oświadczenia Klienta złożone w toku Zamawiania Produktów.
 6. W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru, spośród dostępnych w Sklepie: zamawianych Kursów i sposobu płatności. Wybór dokonywany jest przez: wybranie produktu i dodanie go do koszyka.
 7. Klient może wybrać dowolną liczbę Kursów do Zamówienia, a po przejściu do Koszyka otrzyma podsumowanie wybranych Kursów. Jeżeli liczba Kursów jest ograniczona, Sklep zaznacza taką informację na stronie produktowej.
 8. Szczegółowe warunki korzystania z Kursów zawarte są na stronie produktowej dot. danego Kursu i wyprzedzają ewentualne inne postanowienia zawarte w Regulaminie.

§ 5 UDZIAŁ W KURSACH

 1. Sklep w ramach swojej oferty udostępnia Klientom możliwość zakupu udziału w Kursach w ramach produktów typu e-learning.
 2. Dokładna specyfikacja danego Kursu dostępna jest na jego stronie produktowej.
 3. Klient nabywa Kurs poprzez dodanie go do Koszyka, wybranie metody płatności i następnie uiszczenie ceny.
 4. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku Sklepu, Klient niezwłocznie otrzymuje dostęp do zakupionego Kursu poprzez indywidualne konto w Sklepie Internetowym.
 5. Po zakończeniu Kursu Klient otrzymuje stosowny certyfikat, potwierdzający ukończenie Kursu..
 6. Uczestnictwo w Kursach może wiązać się z koniecznością wypełniania testów i formularzy oraz z możliwością sprawdzenia stanu wiedzy po ich ukończeniu. Kryteria oceny, przebieg kursu oraz dokładne wymagania względem uczestników zostaną przedstawione w trakcie kursu.

§ 6 CENA PRODUKTÓW ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

 1. Cena podana przy każdym Kursie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Ceny Kursów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT (jeżeli ze względu na miejsce dostawy usługi  jest naliczany) i nie obejmują kosztów dostawy.
 2. Dostawa produktów odbywa się elektronicznie po zaksięgowaniu wpłaty przez Serwis poprzez umożliwienie Klientowi dostępu do zakupionych produktów w ramach konta Klienta, które Klient założył w procesie składania Zamówienia. Względnie Sklep może przesłać zakupione materiały za pomocą wiadomości na adres email podany przy składaniu Zamówienia. Dokładna forma dostawy wskazana będzie w informacji po dokonaniu płatności.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Kursy:
  a) Płatności elektroniczne, płatności kartą płatniczą oraz BLIK za pośrednictwem serwisu Tpay – obsługę płatności prowadzi Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości.
 4. W razie dokonania Zamówienia i wybrania innej opcji płatności niż przez elektroniczną bramkę płatności, a niezaksięgowania wpłaty na poczet tego Zamówienia w ciągu czternastu (14) dni, Zamówienie zostaje anulowane. Po trzech (3) dniach roboczych od dokonania Zamówienia w przypadku braku zaksięgowania wpłaty Klient otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu płatności.

§ 7 PRAWA AUTORSKIE I ZASTRZEŻENIA

 1. Wszystkie zakupione na stronie Kursy objęte są autorskimi prawami osobistymi i  majątkowymi. 
 2. Klient składając Zamówienie na Kursy wykupuje licencję na dostęp do materiałów, w ramach której otrzymuje niewyłączną, odpłatną licencję na korzystanie z publikacji elektronicznej przez czas nieoznaczony, zezwalającą Klientowi na pobranie i zapisanie publikacji elektronicznej na własnych nośnikach pamięci. 
 3. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania zamówionych Kursów w jakikolwiek sposób wykraczający poza zakres użytku osobistego, chyba że dany Kurs jest zakupiony celem wyświetlania i używania przez określoną grupę osób/stanowisk, wtenczas obowiązują zasady podane w karcie produktowej.
 4. Sklep nie gwarantuje, że stosowanie się do informacji zawartych w Kursach przyniesie zamierzony rezultat.

§ 8 REKLAMACJE

 1. Sklep jest zobowiązany do wydania Kursów bez wad i świadczenia usług w sposób należyty.
 2. W przypadku Umów Sprzedaży zawieranych z Konsumentami oraz Przedsiębiorcami o uprawnieniach konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Jest ona wyłączona w stosunku do Klienta o pozostałym statusie.
 3. W celu złożenia reklamacji należy poinformować Sklep o zaobserwowanych wadach, udokumentować je celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń oraz ewentualnego usunięcia wad. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na info@qs.expert
 4. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta nie otrzyma stanowiska Sklepu co do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że Sklep uznał reklamację.
 5. Firma MTA PERFORMANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 8.4.- o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione.
 6. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Prawo takie nie przysługuje lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta. W przypadku Klientów zagranicznych powinni oni zorientować się jakie mają sposoby pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich w swoim kraju, a Sklep w razie konieczności przystąpi do takiej procedury.

§ 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z uwagi na charakter usług dostarczanych przez Sprzedawcę, Klientom nie przysługuje prawo Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do odstąpienia od Umowy, bowiem zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, gdy umowa lub Zamówienie dotyczy m.in.:                                                                             a) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów przez Sprzedającego znajdują się w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej na stronie Internetowej Sklepu.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na każdy sprzedany przez Sklep Kurs wystawiana jest faktura VAT lub inny dokument rozliczeniowy zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z dostawą towaru. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych kursów, w tym modyfikowania ich zawartości.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Platformy w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.
 4. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą e-mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od powiadomienia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.